คอร์สเสริมทักษะสำหรับเด็กพิเศษ

เด็กๆ จะได้เล่นและเรียนรู้ สนุก มีความสุข ไปกับครูคนดังสำหรับเด็กพิเศษ ครูน้อง และ ครูน้ำ และจะได้ฝึกทักษะสำคัญแห่งการเรียนรู้ทั้ง 5 ข้อ ผ่านกิจกรรม ดนตรี, ศิลปะ และเทควันโด

• Self-Esteem ทักษะที่จะทำให้เด็กได้เรียนรู้คุณค่าในตัวเอง
• Self-Control ทักษะการควบคุมตนเองให้เรียนรู้ และเล่นไปอย่างมีความสุข 
• Emotional Control ทักษะที่เด็กๆ จะเรียนรู้การควบคุมอารมณ์ของตนเองเพื่อรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่น  
• Relationship Skills ทักษะการสร้าง และรักษาสัมพันธภาพระหว่างบุคคล / กลุ่มคนได้ รวมไปถึงสามารถสื่อสารความรู้สึก / ความต้องการได้ชัดเจน เพื่อรับฟัง / เชื่อมประสาน / เป็นมิตร /  ประนีประนอม / เห็น / ยอมรับ / เข้าใจ ในความเป็นส่วนหนึ่งของทีม
• Growth Mindset ทักษะการฝึกให้เด็กๆ มีความคิดที่งอกงาม และเบิกบาน

เด็กๆ จะได้มีเพื่อน และผู้ปกครองจะได้เทคนิคการดูแลลูกที่บ้าน สถานที่กว้างขวาง สะอาด ปลอดภัย

 

​นำกระบวนการเรียนรู้โดย 

ครูน้อง 
นักจิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ, นักศิลปะเพื่อการศึกษาเยียวยา และพุทธจิตวิทยาการให้คำปรึกษา 

ครูน้ำ 
นักจิตวิทยาพัฒนาการ, ครูดนตรีสำหรับเด็กพิเศษ และครูเทควันโด  

กิจกรรมจัดขึ้นที่

โรงเรียนดนตรีจุไรรัตน์ สาขาแฟชั่นไอส์เเลนด์
ทุกวันพฤหัส 11:00-15:00 น.

เรียนเป็นกลุ่มๆ ละไม่เกิน 10 คน
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม 1,800 บาท/ครั้ง (รวมอาหารกลางวัน)