จุดเด่นของ ABRSM

จากการที่ ABRSM เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มสถาบันดนตรี Royal อันมีชื่อเสียงแห่งประเทศอังกฤษถึง 4 แห่ง ทำให้สามารถรวบรวมผู้มีความรู้ และนักวิชาการด้านดนตรีจำนวนมาก เข้ามาทำงานเพื่อวางมาตรฐานของการสอบได้อย่างสมบูรณ์ และเป็นมาตรฐาน ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน

แนวทางการสอบของ ABRSM มีการกำหนดรายละเอียดความรู้ ที่นักเรียนควรต้องรู้ในแต่ละระดับชั้นไว้อย่างเป็นระบบ และครบถ้วน ครูผู้สอนส่วนใหญ่จึงนิยมใช้แนวทางการสอบ ABRSM เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน เพราะมั่นใจว่าการเรียนการสอนจะดำเนินการไปอย่างถูกทิศทาง มีมาตรฐาน และไม่ตกหล่นในสาระสำคัญต่าง ๆ ไป อยู่ในมาตรฐานของสถาบัน Royal ประเทศอังกฤษ