Schools

โรงเรียนดนตรีจุไรรัตน์เปิดสอนดนตรีและวิชาเสริมต่างๆ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ตลอดระยะเวลา 35 ปีที่ผ่านมา ได้จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนมาแล้วมากกว่า 15,000 คน สร้างครูดนตรีจากนักเรียนของโรงเรียนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 300 คน ปัจจุบันนอกจากจะจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนแล้ว ทางโรงเรียนฯ ยังเป็นศูนย์สัมมนาดนตรีที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศ มีการจัดสัมมนาให้กับครูของทางโรงเรียน และครูของโรงเรียนดนตรีในเครือข่าย ตลอดจนครูที่สนใจทั่วประเทศอย่างสม่ำเสมอ

โรงเรียนดนตรีจุไรรัตน์ จัดการเรียนการสอนตามแนวทางของสถาบัน Royal ประเทศอังกฤษ มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพของการเรียน และการบริการที่ดีอย่างมืออาชีพ ทุกวิชาจะทำการสอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ ผ่านมาตรฐานการสอบเกรดในระดับที่สามารถทำการสอนได้เป็นอย่างดี มีการปูพื้นฐานที่ดีเยี่ยมให้กับนักเรียนตั้งแต่เริ่มต้น เน้นทั้งทฤษฎี และปฏิบัติ มีการจัดการสอบ และการแสดงให้นักเรียนอย่างเป็นระบบ

ทางโรงเรียนฯ ได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนแต่ผู้เดียวในประเทศไทยของสถาบันสอบเกรดดนตรี ABRSM (The Associated Board of the Royal Schools of Music) ซึ่งเป็นสถาบันสอบที่มีชื่อเสียงที่สุดจากประเทศอังกฤษ ทำการจัดการสอบให้กับนักเรียนดนตรีทั่วประเทศ นักเรียนจะได้เข้าสอบกับกรรมการสอบผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากประเทศอังกฤษ เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบ Certificate ที่เป็นสากลและเป็นที่ยอมรับ ใช้แสดงคุณวุฒิความรู้ด้านดนตรีที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก

เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า การที่ผู้ปกครองสนับสนุนให้เด็กเรียนดนตรีอย่างถูกต้องมีมาตรฐานตั้งแต่อายุยังน้อยและเรียนต่อเนื่องไปจนโต จะทำให้เด็กมีลักษณะโดดเด่นแตกต่างจากเด็กทั่วไปอย่างชัดเจน เด็กจะมีความฉลาดเฉลียว มีสมาธิดี มีวินัย รู้จักวางแผน กล้าแสดงออก ใจเย็น รู้จักรอ และมีความคิดสร้างสรรค์ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์รอบด้าน มีทั้ง IQ และ EQ ที่ดี

โรงเรียนดนตรีจุไรรัตน์ นอกจากจะมีหลักสูตรทางด้านดนตรีคลาสสิคแล้ว ยังมีหลักสูตรสำหรับดนตรี Popular music ตลอดจน เทควันโด และศิลปะ และยังมีแม้กระทั่ง หลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่วัยเกษียณ ที่มีทั้งการร้องเพลงร่วมสมัย และเล่นเปียโนแบบง่ายๆ หรือจะเป็นลีลาศ ก็มีครบถ้วน ทางโรงเรียนฯ มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะให้บริการลูกค้าทุกท่านอย่างดีที่สุดเสมอ

อีกทั้งในปัจจุบันนี้ ผู้ที่มีความรู้ด้านดนตรีโดยเฉพาะเปียโนสามารถใช้เป็นทางเลือก เพื่อประกอบเป็นอาชีพได้ สามารถเปิดสอนเปียโนเองได้ที่บ้าน เป็นเจ้าของโรงเรียน หรือเปียโนสตูดิโอที่สามารถอยู่ได้อย่างมั่นคงและมีความสุข โรงเรียนดนตรีจุไรรัตน์ สนับสนุนให้ผู้ที่มีความรู้ด้านดนตรี เปิดโรงเรียน/สตูดิโอ ของตนเองมาแล้วกว่า 450 แห่งทั่วประเทศ