ประโยชน์ทางอ้อมของการเรียนดนตรี

​ประโยชน์ทางอ้อมจากการเรียนดนตรีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยังเล็ก
 


สมองดี มีสมาธิ เรียนหนังสือเก่ง

เพราะในขณะที่เรียนดนตรีและเล่นเปียโน เด็ก ๆ จะได้ฝึกฝนการทำงานร่วมกันของระบบประสาทสมองทุกส่วน ตั้งแต่หูฟังเสียง ปากร้องเพลง ตาอ่านโน้ต สมองคิดวิเคราะห์ และมือบรรเลงแยกซ้ายขวา โดยเริ่มจากบทเพลงง่าย ๆ ช้า ๆ แล้วพัฒนาจนเร็วและซับซ้อนมากขึ้นไปเรื่อย ๆรู้จักวางแผน มีความมุ่งมั่น ขยัน อดทน รู้จักรอ

เพราะดนตรีสอนให้เด็ก ๆ ได้วางแผน รู้จักการฝึกฝนเพลงทีละเล็กละน้อยแล้วนำมารวมกัน ในท้ายที่สุดจะบรรเลงเพลงที่สมบูรณ์ออกมาได้ และมีความภูมิใจกับสิ่งที่ตนเองได้ทำด้วยความขยัน อดทนรอจนเห็นความสำเร็จอารมณ์ดี มีความสุข มองโลกในแง่ดี ร่างกายเติบโตแข็งแรง

เพราะในขณะที่เด็ก ๆ กำลังเพลิดเพลินกับดนตรี ร่างกายจะหลั่งสารแห่งความสุขออกมา เด็ก ๆ จะอารมณ์ดี มีความสุข และสารนี้ยังมีผลดีต่อการสร้างภูมิคุ้มกันโรค และช่วยพัฒนาการเจริญเติบโตของเด็ก ๆ ด้วยเข้าสังคมได้ดี กล้าแสดงออก มีความสุขในชีวิต

เพราะเด็ก ๆ จะได้ฝึกการเข้าสังคมด้วยการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน ๆ ตลอดจนการแสดงหน้าชั้นเรียน และบนเวทีเป็นประจำ ที่สำคัญดนตรีจะสร้างเสน่ห์ให้กับผู้เล่น และนำไปใช้ผ่อนคลาย สร้างความสุขได้ตลอดชีวิต

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


เด็กที่เติบโตควบคู่กับการเรียนดนตรีอย่างต่อเนื่อง มักจะมีบุคลิกที่โดดเด่นอย่างชัดเจน ฉลาดเฉลียว มีสมาธิที่ดี มีวินัย รู้จักวางแผน กล้าแสดงออก ใจเย็น รู้จักรอ และมีความคิดสร้างสรรค์

ด้วยความโดนเด่นของบุคลิกภาพเหล่านี้ ส่งผลให้เด็กกลุ่มนี้เรียนหนังสือเก่ง สอบเข้าสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงได้ และที่สำคัญ มีสุขภาพจิตดี แจ่มใสร่าเริง

เด็กบางคนอาจดูเหมือนไม่ชอบดนตรีในช่วงแรก ๆ แต่เนื่องจากประโยชน์ทางอ้อมมากมายของดนตรี ผู้ปกครองควรพาเด็กมาเรียนอย่างต่อเนื่อง และทำให้เป็นนิสัยเหมือนพาเด็กไปเรียนเพื่อเรียนหนังสือ สิ่งดี ๆ จากดนตรีที่เด็กจะได้รับนั้นคุ้มค่า และจะติดตัวเด็กไปตลอดชีวิต
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


บางตัวอย่างความสำเร็จของผู้ที่เริ่มเรียนดนตรีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อายุยังน้อย ซึ่งปัจจุบันเขาเหล่านี้ใช้เวลาว่างวัน เสาร์ - อาทิตย์ เป็นครูสอนเปียโนที่มีคุณภาพสูงของโรงเรียนดนตรีจุไรรัตน์น.ส.วริยา นาวีปัญญาธรรม (ครูกิ๊ฟ)
ปริญญาโท คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มเรียนดนตรีตั้งแต่ 4 ขวบ ปัจจุบันเกรด 8 ABRSMน.ส.กิ่งกมล เบ็ญจพันธุ์ทวี (ครูต้นหลิว)
ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มเรียนดนตรีตั้งแต่ 6 ขวบ ปัจจุบันเกรด 8 ABRSMน.ส.ทยิดา ธนโชติวรรณ (ครูแอนนา)
ปริญญาโท คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เริ่มเรียนดนตรีตั้งแต่ 4 ขวบ ปัจจุบันเกรด 8 ABRSMน.ส.ชนิดาภา อดิเทพสถิต (ครูแจมมี่)
ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เริ่มเรียนดนตรีตั้งแต่ 4 ขวบ ปัจจุบันเกรด 8 ABRSMน.ส.นริศรา เพ็งเจริญ (ครูโบว์)
ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เริ่มเรียนดนตรีตั้งแต่ 7 ขวบ ปัจจุบันเกรด 8 ABRSM