ประโยชน์ทางอ้อมของการเรียนดนตรี

​ประโยชน์ทางอ้อมจากการเรียนดนตรีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยังเล็ก
 


สมองดี มีสมาธิ เรียนหนังสือเก่ง

เพราะในขณะที่เรียนดนตรีและเล่นเปียโน เด็กๆ จะได้ฝึกฝนการทำงานร่วมกันของระบบประสาทสมองทุกส่วน ตั้งแต่หูฟังเสียง ปากร้องเพลง ตาอ่านโน้ต สมองคิดวิเคราะห์ และมือบรรเลงแยกซ้ายขวา โดยเริ่มจากบทเพลงง่ายๆ ช้าๆ แล้วพัฒนาจนเร็วและซับซ้อนมากขึ้นไปเรื่อยๆรู้จักวางแผน มีความมุ่งมั่น ขยัน อดทน รู้จักรอ

เพราะดนตรีสอนให้เด็กๆ ได้วางแผน รู้จักการฝึกฝนเพลงทีละเล็กละน้อยแล้วนำมารวมกัน ในท้ายที่สุดจะบรรเลงเพลงที่สมบูรณ์ออกมาได้ และมีความภูมิใจกับสิ่งที่ตนเองได้ทำด้วยความขยัน อดทนรอจนเห็นความสำเร็จอารมณ์ดี มีความสุข มองโลกในแง่ดี ร่างกายเติบโตแข็งแรง

เพราะในขณะที่เด็กๆ กำลังเพลิดเพลินกับดนตรี ร่างกายจะหลั่งสารแห่งความสุขออกมา เด็กๆ จะอารมณ์ดี มีความสุข และสารนี้ยังมีผลดีต่อการสร้างภูมิคุ้มกันโรค และช่วยพัฒนาการเจริญเติบโตของเด็กๆ ด้วยเข้าสังคมได้ดี กล้าแสดงออก มีความสุขในชีวิต

เพราะเด็กๆ จะได้ฝึกการเข้าสังคมด้วยการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ ตลอดจนการแสดงหน้าชั้นเรียน และบนเวทีเป็นประจำ ที่สำคัญดนตรีจะสร้างเสน่ห์ให้กับผู้เล่น และนำไปใช้ผ่อนคลาย สร้างความสุขได้ตลอดชีวิต

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


เด็กที่เติบโตควบคู่กับการเรียนดนตรีอย่างต่อเนื่อง มักจะมีบุคลิกที่โดดเด่นอย่างชัดเจน ฉลาดเฉลียว มีสมาธิที่ดี มีวินัย รู้จักวางแผน กล้าแสดงออก ใจเย็น รู้จักรอ และมีความคิดสร้างสรรค์

ด้วยความโดนเด่นของบุคลิกภาพเหล่านี้ ส่งผลให้เด็กกลุ่มนี้เรียนหนังสือเก่ง สอบเข้าสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงได้ และที่สำคัญ มีสุขภาพจิตดี แจ่มใสร่าเริง

เด็กบางคนอาจดูเหมือนไม่ชอบดนตรีในช่วงแรกๆ แต่เนื่องจากประโยชน์ทางอ้อมมากมายของดนตรี ผู้ปกครองควรพาเด็กมาเรียนอย่างต่อเนื่อง และทำให้เป็นนิสัยเหมือนพาเด็กไปเรียนเพื่อเรียนหนังสือ สิ่งดีๆ จากดนตรีที่เด็กจะได้รับนั้นคุ้มค่า และจะติดตัวเด็กไปตลอดชีวิต
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


บางตัวอย่างความสำเร็จของผู้ที่เริ่มเรียนดนตรีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อายุยังน้อย ซึ่งปัจจุบันเขาเหล่านี้ใช้เวลาว่างวัน เสาร์ - อาทิตย์ เป็นครูสอนเปียโนที่มีคุณภาพสูงของโรงเรียนดนตรีจุไรรัตน์น.ส.วริยา นาวีปัญญาธรรม (ครูกิ๊ฟ)
ปริญญาโท คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มเรียนดนตรีตั้งแต่ 4 ขวบ ปัจจุบันเกรด 8 ABRSMน.ส.กิ่งกมล เบ็ญจพันธุ์ทวี (ครูต้นหลิว)
ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เริ่มเรียนดนตรีตั้งแต่ 6 ขวบ ปัจจุบันเกรด 8 ABRSMน.ส.ทยิดา ธนโชติวรรณ (ครูแอนนา)
ปริญญาโท คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เริ่มเรียนดนตรีตั้งแต่ 4 ขวบ ปัจจุบันเกรด 8 ABRSMน.ส.ชนิดาภา อดิเทพสถิต (ครูแจมมี่)
ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เริ่มเรียนดนตรีตั้งแต่ 4 ขวบ ปัจจุบันเกรด 8 ABRSMน.ส.นริศรา เพ็งเจริญ (ครูโบว์)
ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เริ่มเรียนดนตรีตั้งแต่ 7 ขวบ ปัจจุบันเกรด 8 ABRSM