Piano Course

หลักสูตรวิชาเปียโน
ผู้เรียนจะสนุกสนานไปกับการเรียนรู้ และบรรเลงบทเพลง (Pieces) ที่หลากหลายครบทุกยุคทุกสมัย ได้เรียนรู้เรื่อง Scales and Arpeggios และฝึกฝนเรื่องการฟัง การร้อง การเข้าจังหวะ (Aural training) ตลอดจนเรียนการบรรเลงเปียโนโดยการอ่านโน้ตอย่างฉับพลัน (Sight-reading)

โรงเรียนดนตรีจุไรรัตน์ มีการสอนทฤษฎีดนตรี (Music Theory) ควบคู่กับการเรียนเปียโน นักเรียนจะมีความรู้ครบถ้วน สามารถอ่านโน้ต เขียนโน้ตได้ ตลอดจนเข้าใจคำสั่งและสัญลักษณ์ทางดนตรีได้เป็นอย่างดี

ครูที่มีคุณภาพของโรงเรียนดนตรีจุไรรัตน์
ครูทุกคนมีความรู้ความสามารถอย่างน้อยในระดับ Grade 8 ของ ABRSM (สถาบัน Royal ประเทศอังกฤษ) ผู้ซึ่งจะทำการวางแผนการเรียนการสอนให้นักเรียนแต่ละคนแบบเฉพาะตัวตามความเหมาะสมกับนักเรียนคนนั้น ๆ โดยนักเรียนแต่ละคน อาจจะใช้ชุดหนังสือที่แตกต่างกันแต่ยังคงเรียนไปสู่เป้าหมายเดียวกันทั้งหมด

การเรียนการสอน และระดับอายุ
• เรียนเดี่ยว ครู 1 คน ต่อนักเรียน 1 คน
• เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 1 ชั่วโมง (เดือนละ 4 ครั้ง)
• รับอายุ 5 ปี ขึ้นไป จนถึงผู้ใหญ่

อัตราค่าเรียน

 

อัตราค่าเรียน
(บาท / เดือน)

Basic

Prep - G1

G2 - G3

G4 - G5

G6 - G7

G8

สาขานวมินทร์

3,200

3,500

3,800

4,100

4,400

4,700

แฟชั่นไอส์แลนด์

3,300

3,600

3,900

4,200

4,500

4,800


• ค่าลงทะเบียน 300 บาท (ยังไม่รวมค่าหนังสือ)
• ค่าเรียนชำระล่วงหน้า ครั้งละ 1 เดือน


การวัดผลการเรียนการสอน
โรงเรียนดนตรีจุไรรัตน์ มีการจัดการสอบวัดผลโดยสถาบันสอบเกรดดนตรี ABRSM (The Associated Board of the Royal Schools of Music) หรือสถาบัน Royal ประเทศอังกฤษ มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศอังกฤษเป็นผู้ประเมินผลการสอบ

กิจกรรมของโรงเรียนดนตรีจุไรรัตน์
ทางโรงเรียนมีการจัดแสดงผลงานของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ (Concert, Recital, Show) มีเวทีการแข่งขันเปียโนระดับประเทศ Churairat Piano Competition ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

บริการเปียโนให้เช่า 990 บาท/เดือน เพื่อใช้ฝึกซ้อมที่บ้าน

“การเรียนเปียโนให้ประสบความสำเร็จนั้น ต้องขยันหมั่นฝึกซ้อม โดยเฉพาะเวลาอยู่ที่บ้าน”


ในช่วงแรกของการเรียน หากท่านยังไม่แน่ใจในการตัดสินใจซื้อเปียโน โรงเรียนดนตรีจุไรรัตน์มีบริการให้เช่าเปียโนเพื่อฝึกซ้อมที่บ้าน ในราคาเพียง 990 บาทต่อเดือน (กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม)

ประโยชน์ในการเรียนเปียโนกับโรงเรียนดนตรีจุไรรัตน์
• การเรียนเปียโนตั้งแต่อายุยังน้อยจะทำให้สมองดี มีสมาธิ เรียนหนังสือเก่ง มีบุคลิกภาพดี มีวินัย รู้จักรับผิดชอบ และกล้าแสดงออก
• ความรู้ดนตรีโดยเฉพาะเปียโนสามารถใช้เป็นทางเลือก เพื่อประกอบเป็นอาชีพได้ในอนาคต สามารถเปิดสอนเปียโนเองได้ที่บ้าน เป็นเจ้าของโรงเรียน หรือ เปียโนสตูดิโอที่สามารถอยู่ได้อย่างมีความสุข ปัจจุบันโรงเรียนดนตรีจุไรรัตน์ สนับสนุนให้ผู้ที่มีความรู้ด้านดนตรี เปิดโรงเรียน / สตูดิโอ ของตนเองมาแล้วมากกว่า 450 แห่งทั่วประเทศ​