Folk Guitar Course

หลักสูตรวิชากีตาร์โฟล์ค
จะสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
• พื้นฐานการเล่นกีตาร์โฟล์คเบื้องต้น การจับคอร์ดและการเปลี่ยนคอร์ด
• เทคนิคการเล่นมือขวาในรูปแบบการตีคอร์ด (Strumming), การเกากีตาร์ (Picking)
• เทคนิคการเล่นในรูปแบบกีตาร์บรรเลง (Fingerstyle)
• การเล่นกีตาร์ประกอบการร้อง
• การอ่านโน้ตดนตรีสากล และการอ่านแท็บกีตาร์

ครูที่มีคุณภาพของโรงเรียนดนตรีจุไรรัตน์
โรงเรียนดนตรีจุไรรัตน์ ให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพของครูเป็นอย่างมาก คุณครูทุกคนนอกจากจะมีความรู้ความสามารถขั้นสูงแล้ว ทางโรงเรียนยังสนับสนุนให้คุณครูทุกคนเรียนรู้เพิ่มเติม และเข้าอบรมสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ใหม่ ๆ ให้มากยิ่งขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

การเรียนการสอน และระดับอายุ
• เรียนเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน
• เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 1 ชั่วโมง (เดือนละ 4 ครั้ง)
• รับอายุ 7 ปี ขึ้นไป จนถึงผู้ใหญ่

อัตราค่าเรียน
 

อัตราค่าเรียน

(บาท / เดือน)

Book 1

Book 2

Book 3

สาขานวมินทร์

2,200

2,300

2,400

แฟชั่นไอส์แลนด์

2,300

2,400

2,500


• ค่าลงทะเบียน 300 บาท (ยังไม่รวมค่าหนังสือ)
• ค่าเรียนชำระล่วงหน้า ครั้งละ 1 เดือน

กิจกรรมของโรงเรียนดนตรีจุไรรัตน์
ทางโรงเรียนมีการจัดแสดงผลงานของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ (Concert, Recital, Show)

ประโยชน์ในการเรียนดนตรีกับโรงเรียนดนตรีจุไรรัตน์
• การเรียนดนตรีตั้งแต่อายุยังน้อยจะทำให้สมองดี มีสมาธิ เรียนหนังสือเก่ง มีบุคลิกภาพดี มีวินัย รู้จักรับผิดชอบ และกล้าแสดงออก
• การเรียนดนตรีในช่วงวัยรุ่น จะเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างเสน่ห์ให้กับผู้เรียน สามารถใช้เข้าสังคมได้ จิตใจเบิกบาน และมีความสุข