ข้อดีของการสอบ ABRSM

ABRSM เป็นศูนย์สอบมาตรฐานระดับ World Class ผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ จะถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้อย่างดี รู้จริง รู้ครบในสิ่งที่ควรรู้ และสามารถทำการปฏิบัติได้ตามเกณฑ์ของระดับนั้น

การสอบ ABRSM เป็นการสร้างเป้าหมาย และทิศทางที่ชัดเจนในการเรียนดนตรีให้กับนักเรียน

เมื่อนักเรียนสอบผ่าน และได้รับใบ Certificate ​นักเรียนจะมีความภาคภูมิใจกับผลงานของตัวเอง ส่งผลให้เกิดความมุ่งมั่นในการเรียน และขยันฝึกซ้อมเพื่อก้าวขึ้นสู่เกรดที่สูงขึ้นต่อไป

ผู้ที่เข้าสอบกับ ABRSM จะได้มีประสบการณ์ การเข้าสอบกับกรรมการผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านดนตรี จากประเทศอังกฤษ

ในการสอบแต่ละครั้งกรรมการสอบจะมีคำแนะนำต่างๆ (Comments) ให้ครูผู้สอน เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงพัฒนานักเรียนคนนั้นๆ ในเรื่องต่างๆ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป

ใบ Certificate ที่ได้รับจาก ABRSM เป็นที่ยอมรับทั่วโลก มีความเป็นมาตรฐานสูง สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงระดับความรู้ทางด้านดนตรีได้ทั้งใน และต่างประเทศ รับรองโดย Ofqual, DCELLS, CCEA และ EQF

ผู้ปกครองมั่นใจได้ว่า ครูที่สามารถส่งนักเรียนสอบ ABRSM ได้นั้น จะเป็นครูที่มีมาตรฐานสูง และมีความรู้เป็นอย่างดีที่จะพานักเรียนไปสู่ความสำเร็จ และมีความสุขในการเรียนดนตรี