Diplomas

หลังจากการสอบที่ผ่านในระดับ Practical Exam Grade 8 หรือ ระดับ ARSM ไปแล้ว ABRSM ได้เตรียมการสอบในระดับ Diploma ไว้รองรับสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปในระดับที่สูงขึ้น การสอบในระดับนี้ผู้สอบจะต้องศึกษาและปฏิบัติเชิงลึกในหลากหลายด้าน ซึ่งจะทำให้ผู้สอบเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ความสามารถขั้นสูงขึ้นไปอีก และมีมาตรฐาน ตามแนวทางของสถาบัน Royal ประเทศอังกฤษ

การสอบ Diploma นี้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. Music Performance Diploma  สำหรับผู้ที่มุ่งเน้นการวัดผลด้านการบรรเลง
2. Music Direction Diploma  สำหรับผู้ที่มุ่งเน้นการวัดผลด้านการเป็นผู้ควบคุมวง
3. Instrument/Vocal Teaching Diploma  สำหรับผู้ที่มุ่งเน้นการวัดผลด้านการสอนดนตรี หรือร้องเพลง

โดยการสอบของทุกประเภทจะมี 3 ระดับด้วยกัน ได้แก่

DipABRSM: เทียบเท่าอนุปริญญาทางด้านดนตรี
LRSM: เทียบเท่าปริญญาตรีเกียรตินิยมด้านดนตรี
FRSM: เทียบเท่าปริญญาโทด้านดนตรี

หมายเหตุ
• ผู้ที่จะสอบ DipABRSM จะต้องผ่านการสอบ Practical Exams Grades 8 แล้ว และสำหรับ Teaching Diploma ต้องผ่าน Music Theory Exam Grade 6 ด้วย
• ไม่อนุญาตให้สอบข้ามเกรด