Practical Musicianship Exams

เป็นการสอบวัดระดับความรู้ทางดนตรีในอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ผู้สอบไม่ต้องเตรียมบรรเลงบทเพลงหรือสิ่งอื่นใดมาล่วงหน้า เพื่อแสดงต่อหน้ากรรมการสอบ ทุกอย่างจะเป็นการให้ปฏิบัติทันทีในเวลาที่กรรมการเริ่มสอบ การสอบจะมีตั้งแต่ Grade 1 ถึง Grade 8

ผู้สอบจะต้องแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในเรื่อง Melody, Harmony, Rhythm และ Form โดยการตอบคำถามเกี่ยวกับดนตรี และโดยการเล่นเครื่องดนตรี หรือการร้องเพลง และสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องทำได้ เช่น Playing by ear, Singing, Writing, Reading from notation or through improvisation

เกณฑ์การให้คะแนน

กรรมการสอบจะมองในภาพรวมทั้งหมดของการสอบแล้วให้ออกมาเป็นเกรด (ไม่ได้เป็นคะแนน)

ผู้ที่สอบได้เกรด A  ถือว่าสอบผ่านในระดับเกียรตินิยมขั้น Distinction
ผู้ที่สอบได้เกรด B  ถือว่าสอบผ่านในระดับเกียรตินิยมขั้น Merit
ผู้ที่สอบได้เกรด C  ถือว่าสอบผ่าน (Pass)
ผู้ที่สอบได้เกรด F  ถือว่าสอบไม่ผ่าน (Fail)

หมายเหตุ อนุญาตให้สอบข้ามเกรดได้